ERUDIT center është një qendër në të cilën studiohen jo vetëm disiplinat gjuhësore por dhe ato profesionale. Me anë të një stafi të kualifikuar akademik me tituj dhe grada shkencore bëhet mësimdhënia programeve financiare më te perdorura nga ekonomistët si dhe ofrohen trajnime dhe praktika pune për ekonomistët e rinj si dhe praktik për mbajtjen e kontabilitetit për një biznes real duke përfshirë , legjislacionin tatimorë , njohja me dokumentat fiskale, faturat , deklarimet online , libër blerje, Libër shitje ,tvsh , listëpagesa, hyrje dhe largime nga puna , sigurime shoqërore dhe shëndetsore , tap, Tatim mbi fitimin, Tatimi në burim , të ardhurat dhe shpenzimet

Fin-Ekonomi